Xử lý file excel chuyên nghiệp với các package của Python

Một số package của Python giúp xử lý nhiều task liên quan đến file excel

1/ openpyxl
Đây là 1 package khuyên dùng để đọc và ghi file Excel 2010 (.xlsx)
Tải về | Cách sử dụng | Bitbucket

2/ xlsxwriter
Một package khác cho việc xử lý dữ liệu excel, vẽ biểu đồ cho file Excel 2010 (.xlsx)
Tải về | Cách sử dụng | GitHub

3/ xlrd
Một package khác để đọc dữ liệu và format cho các file Excel version cũ (.xls)
Tải về | Cách sử dụng | GitHub

4/ xlwt
Sử dụng để ghi dữ liệu và format cho các file Excel version cũ (.xls)
Tải về | Cách sử dụng | Ví dụ | GitHub

5/ xlutils
Một package bao gồm nhiều tiện ích cho Excel (tổng hợp các chức năng của xlrd và xlwt)
Tải về | Cách sử dụng | GitHub