Tìm kiếm taxonomy dễ dàng trong admin với plugin Post Category Filter

Post Category Filter là 1 plugin WordPress giúp bạn lọc/tìm kiếm danh mục (category) hay nhóm phân loại (taxonomy) một cách dễ dàng – bằng cách thêm vào trên danh sách category/taxonomy 1 textbox tìm kiếm. Danh sách category/taxonomy sẽ được cập nhật liên tục mỗi khi bạn gõ vào textbox để tìm kiếm.

Đây là 1 plugin khá hữu dụng, tăng cường tính tiện lợi khi quản lý nội dung trong WordPress, nhất là đối với những website có 1 số lượng lớn category/taxonomy. Lúc đó danh sách category/taxonomy sẽ rất dài và bất tiện cho admin trong việc cập nhật nội dung website.

Textbox tìm kiếm Post Category Filter
Textbox tìm kiếm Post Category Filter
Kết quả tìm kiếm của Post Category Filter
Kết quả tìm kiếm của Post Category Filter

Trang chủ plugin: https://wordpress.org/plugins/admin-category-filter/