Thêm kích thước ảnh mới cho Media Library

– Khi upload ảnh vào media library, WordPress sẽ tạo nhiều kích thước khác nhau từ ảnh được upload. Các kích thước đó là:

+ thumbnail (mặc định tối đa là 150x150px)
+ medium (mặc định tối đa là 300x300px)
+ large (mặc định tối đa là 640x640px)
+ full (kích thước ban đầu của ảnh)

– Tùy thuộc vào kích thước ban đầu mà WordPress có tạo đủ 4 kích thước hay không. Trong bài viết này chúng ta sẽ học cách sử dụng WordPress filter có tên là image_size_names_choose để thêm vào 6 kích thước có tên là PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, Mobile 1, Mobile 2 (đặt tên khác tùy bạn) với kích thước là 1920×1280, 65×43, 537×437, 182×122, 1440×750, 640×427. Thêm đoạn code sau vào file functions.php của theme