Thay đổi giá sản phẩm bằng plugin trong Magento 2

Thêm file di.xml

File di.xml có nội dung như sau

Thay đổi giá sản phẩm

Ta sẽ tạo file app/code/Laptrinhinfo/HelloWorld/Plugin/Product.php, trong class Product, phương thức afterGetPrice sẽ giúp bạn thay đổi giá của sản phẩm. Ở đây tôi sẽ cho phép mỗi sản phẩm có giá ban đầu + 100

Flush cache và test lại

Bước cuối cùng là bạn flush cache của Magento 2 và ra ngoài frontend xem giá sản phẩm đã thay đổi chưa nhé.