Tạo trang đăng nhập đơn giản (basic authentication) cho 1 URL với .htaccess

Đôi lúc bạn cần bảo vệ 1 URL trên website của mình bằng 1 form đăng nhập đơn giản, hãy thêm đoạn code sau vào file .htaccess để Apache bắt buộc người dùng phải nhập username và password.

Trong đó <path-to-web-url> là đường dẫn URL trên website của bạn và <path-to-htpasswd-file> là đường dẫn đến file .htpasswd (lưu username và password) trên server của bạn.