Tạo custom settings (cấu hình) trong backend của Magento 1

Đầu tiên bạn cần tạo file etc/config.xml để cấu hình cho extension mới của bạn, ở đây tôi lấy ví dụ là Laptrinhinfo_CustomConfig

Tiếp theo bạn định nghĩa các custom settings trong extension, ở đây các cấu hình cần lưu sẽ được hiển thị trong admin dưới dạng các input được nhập dữ liệu vào như textfield, textarea, select box, ….. Để làm điều này, bạn cần định nghĩa chúng dưới dạng XML trong file etc/system.xml

Để phần quản lý các custom settings này có thể được phân quyền cho các role của user, bạn cần tạo file etc/adminhtml.xml và tạo cấu trúc XML như bên dưới

Sau cùng để trả về kết quả cho kiểu dữ liệu dropdown và multiple_dropdown mà chúng ta đã định nghĩa ở phần sourcemodel, chúng ta cần tạo file Model/System/Config/Source/Dropdown/Values.php