Một số kinh nghiệm xử lý text bằng Linux command

1/ Merge all to single file

2/Trích keyword chứa từ cụ thể Ex: “car”

3/ Lấy keyword có chứa từ “car” dài 4 kí tự trở lên