Hiển thị trọng lượng của giỏ hàng trong Magento

Đoạn code nhỏ dưới đây giúp bạn lấy trọng lượng của giỏ hàng trong Magento