Hàm mã hóa và giải mã đơn giản bằng PHP

Hàm mã hóa:

Hàm giải mã: