Danh sách các awesome list hữu ích cho lập trình viên

Awesome list là tập hợp các danh sách chuyên về 1 ngôn ngữ lập trình hay 1 framework, CMS nào đó giúp cho developer có thể tham khảo các user guide, tutorial, resources … 1 cách dễ dàng mà không cần phải tìm kiếm ở nhiều nguồn khác nhau

Dưới đây là danh sách các awesome list mà tôi đã chọn lọc và thấy hay (ưu tiên cho mảng web và ngôn ngữ PHP 😀 ). Danh sách này sẽ được thường xuyên cập nhật

*** (Updated) Đây là awesome list “ông nội” của các list bên dưới, không chỉ về lĩnh vực lập trình mà còn bao gồm cả về IT và computer nói chung => https://github.com/sindresorhus/awesome

1/ PHP (https://github.com/ziadoz/awesome-php)

– Framework

Laravel: https://github.com/chiraggude/awesome-laravel
Phalcon: https://github.com/sergeyklay/awesome-phalcon
CakePHP: https://github.com/FriendsOfCake/awesome-cakephp
Symfony: https://github.com/sitepoint/awesome-symfony
Yii: https://github.com/awesome-yii/list
Zend Framework:
Slim: https://github.com/xssc/awesome-slim
Lumen: https://github.com/unicodeveloper/awesome-lumen

– CMS

Magento: https://github.com/DavidLambauer/awesome-magento2
Wordpress: https://github.com/miziomon/awesome-wordpress
Drupal: https://github.com/mrsinguyen/awesome-drupal

2/ Javascript (https://github.com/sorrycc/awesome-javascript)

– Frontend (web)

Jquery: https://github.com/petk/awesome-jquery
ReactJS: https://github.com/enaqx/awesome-react
VueJS: https://github.com/vuejs/awesome-vue
AngularJS: https://github.com/AngularClass/awesome-angular

– Backend (web)

NodeJS: https://github.com/sindresorhus/awesome-nodejs
Meteor: https://github.com/Urigo/awesome-meteor

– Mobile

React Native: https://github.com/jondot/awesome-react-native
Ionic: https://github.com/candelibas/awesome-ionic2

3/ Python (https://github.com/vinta/awesome-python)

Django: https://github.com/rosarior/awesome-django
Flask: https://github.com/humiaozuzu/awesome-flask

4/ Ruby (https://github.com/markets/awesome-ruby)

Ruby On Rails: https://github.com/hothero/awesome-rails-gem

5/ Golang (https://github.com/avelino/awesome-go)

6/ API (https://github.com/abhishekbanthia/Public-APIs)

Firebase: https://github.com/afonsopacifer/awesome-firebase