Convert file PDF với xtopdf

Xtopdf là 1 bộ tool hay 1 thư viện cho Python giúp tạo file PDF từ nhiều định dạng file khác.

Xtopdf hoạt động tốt với Python từ 2.2 trở lên, đã được test với các phiên bản Python 2.2.x -> 2.7.x, chưa thử nghiệm với Python 3 trở lên.

Trước khi sử dụng xtopdf thì phải cài sẵn package reportlab http://www.reportlab.com/

Còn đây là link tải toàn bộ toolkit xtopdf cho Python https://bitbucket.org/vasudevram/xtopdf/downloads