Chuyển file Word thành file PDF với Python

Module cần: comtypes

Code mẫu: 😀