Cách push code lên nhiều repository cùng 1 lúc

– Nếu bạn đang muốn nhân bản source code trên máy của mình có thể push code lên nhiều git repository cùng 1 lúc thì đây là giải pháp cho bạn. Lưu ý rằng bạn chỉ được push lên nhiều repository còn khi pull thì đương nhiên chỉ có thể pull từ 1 git repository chính mà thôi.

– Bạn mở file config của git trong thư mục ẩn .git/config, đây là ví dụ trên máy của tôi, phần [remote = “origin”]

– Thêm vào bên dưới 2 dòng pushurl đến git chính và git phụ của bạn như sau

– Trong đó dòng trên là git chính của bạn, giá trị sẽ giống với phần url = , còn dòng dưới là git phụ khi bạn push code lên sẽ push luôn vào git phụ đó, bạn có thể thêm nhiều git phụ tùy thích.