20 dòng lệnh SSH thường sử dụng

Một số yêu cầu để bạn có thể kết nối SSH (đến VPS/Server Linux)

– Một SSH client như Putty (trên Windows) hoặc Terminal (môi trường dòng lệnh trên Mac/Linux)
– Một vps/server Linux với kết nối SSH đã được bật
– Một tách cafe nhâm nhi trong lúc chờ dòng lệnh chạy 😀
– Một máy tính có kết nối Internet (cái này là hiển nhiên rồi nhỉ :D)

Một số quy ước mà bạn cần nhớ

– Gõ phím Enter hay Return trên bàn phím sau mỗi dòng lệnh
– Thay domain.com bằng tên miền của bạn
– Thay xxx.xxx.xxx.xxx bằng địa chỉ IP server của bạn
– Thay tên file và các đường dẫn ví dụ bằng tên file và đường dẫn thật trên server của bạn.
– Nếu đường dẫn kết thúc là 1 dấu “/” thì nó là 1 thư mục
– Thư mục “/path/to/directory/” luôn kết thúc cuối cùng bằng dấu “/”
– File “/path/to/file” không có dấu “/” ở cuối
– File không nhất thiết phải có định dạng (extension) đi kèm (ví dụ .jpg, .txt …)

Các lệnh di chuyển và lấy thông tin file/folder

1/ Di chuyển đến thư mục khác

Ví dụ bạn muốn di chuyển đến thư mục download

2/ Di chuyển đến thư mục home

3/ Di chuyển đến thư mục cuối cùng mà bạn từng ở đó

4/ Di chuyển đến thư mục cha của thư mục đang đứng (ra ngoài 1 cấp)

5/ Hiển thị đường dẫn đầy đủ của thư mục đang đứng

6/ Hiển thị tất các file và thư mực trong thư mục đang đứng

7/ Hiển thị tất cả các file và thông tin kèm theo

8/ Hiển thị tất cả các file với định dạng kèm theo

Ví dụ

9/ Hiển thị toàn bộ file và thư mục với thông tin chi tiết kèm theo

10/ Thoát khỏi SSH client

Các lệnh quản lý file

11/ Copy (sao chép) và rename (đặt lại tên) file

Ví dụ: đổi tên file banner.jpg thành banner728px.jpg

Ví dụ: copy file banner.jpg vào thư mục ads

Ví dụ: copy file banner.jpg vào thư mục ads và rename thành banner728px.jpg

12/ Move (di chuyển) và rename (đặt lại tên) file

Ví dụ: di chuyển file banner.jpg vào thư mục ads

Ví dụ: di chuyển file banner.jpg vào thư mục ads và đổi tên thành banner728px.jpg

Ví dụ: di chuyển thư mục image vào trong thư mục media

Ví dụ: di chuyển thư mục image ra ngoài 1 cấp

13/ Xóa/remove file

Ví dụ: xóa file banner.jpg

14/ Xóa tất cả các file trong thư mục hiện tại

15/ Xóa tất cả các file kèm theo định dạng

Ví dụ: xóa tất cả file jpg trong thư mục hiện tại

16/ Copy (sao chép) thư mục với toàn bộ file và thư mục con trong nó

17/ Tạo thư mục

Ví dụ: tạo thư mục image

18/ Tìm file trong thư mục hiện tại

Ví dụ: tìm file banner.jpg trong thư mục hiện tại

19/ Tìm text trong file

Ví dụ: tìm chữ “sidebar” trong file index.php

20/ CHMOD – phân quyền truy cập cho file/folder

Một số kiểu phân quyền